您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:xīng
 • 粤 语:hing1、hing3
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:2
 • 总笔画:6
 • 普通话:
 • 粤 语:hing1hing3
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:15
 • GBK编码:D0CB
 • 笔顺编号:443134
 • UniCode:U+5174
 • 汉字分类: GB一级汉字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)庚 (十三辙)汪洋  韵母:ing
 • 汉字结构:上下结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

xīng

(1) ㄒㄧㄥˉ

(2) 举办,发动:~办。~工。~学。~建。~叹(发出感叹声,如“望洋~~”)。百废待~。

(3) 起来:夙~夜寐(早起晚睡)。

(4) 旺盛:~盛。~旺。~隆。~衰。复~。~替(兴衰)。天下~亡,匹夫有责。

(5) 流行,盛行:时~。新~。

(6) 准许:不~胡闹。

(7) 或许:~许。

(8) 姓。

(9) 郑码:VDAO,U:5174,GBK:D0CB

(10) 笔画数:6,部首:八,


⊙ 词性变化

xīng

[形]

(1) 蓬勃发展;兴旺 [prosperous]

室可兴。——《三国志·诸葛亮传》

天保定尔,以莫不兴。——《诗·小雅·天保》

国以民为兴坏。——《新书·大政》

(2) 又如:兴头(兴旺);兴门(兴旺之家);兴启(昌盛光大);兴平(昌盛太平);兴坏(盛衰);兴运(时运昌隆)

天降滔德,女兴是力。——《诗·大雅·荡》

不兴其艺,不能乐学。——《礼记·学记》

[名]

(1) 姓

(2) 另见xìng⊙ 详细说明

xīng

[动]

(1) (会意。从舁,从同。舁(),共举;同,同力。本义:兴起;起来)

(2) 同本义 [rise;get up]

兴,起也。——《说文》

夙兴夜寐。——《诗·卫风·氓》

乃寝乃兴。——《诗·小雅·斯干》

三岁不兴。——《易·同人》

其言足以兴。——《礼记·中庸》

风萧瑟而并兴兮,天惨惨而无色。——王璨《登楼赋》

但国家兴自塑土,徒居平城。——《资治通鉴》

兴。——《史记·陈涉世家》

兴利除弊。——·王安石《答司马谏议书》

水波不兴。——·魏学洢《核舟记》

怨颇兴。——·张廷玉《明史》

(3) 又如:兴居(起居);兴辞(起立致辞);兴寝(起卧);兴舍(兴亡);兴废(盛衰;兴亡);兴毁(兴亡)

(4) 使兴盛;流行 [thrive;prosper;be popular]

——言可以兴邦,有诸?——《论语·子路》

稽其成败兴坏之纪。——司马迁《报任安书》

叔父建中兴之业,在此行也。——《资治通鉴》

俺院中规矩,不兴拜堂,就吃喜酒吧。——《桃花扇·眠香》

兴复汉室。——诸葛亮《出师表》

(5) 又

兴复之效。

(6) 又

兴德之言。

(7) 又如:兴国(振兴国家);兴家(振兴门庭);兴道,兴德(振兴道德);兴跃(振兴);兴化(振兴教化);兴邦(使国家兴盛起来)

(8) 开始办理;创办 [start;build]。

百废具兴。——·范仲淹《岳阳楼记》

(9) 又如:兴立(创建);兴作(着手进行,兴造制作);兴事(兴建政事);兴造(施工建造);兴葺(兴修修理);兴筑(兴建);兴思(构思);兴缮(兴修)

(10) 推举;选拔 [promote]

进贤兴功,以作邦国。——《周礼·夏官·大司马》

(11) 又如:兴文(提倡文治);兴氓(举荐民间人才);兴能(推举有才能的人);兴廉(推举廉士);兴义(崇尚道义);兴举(倡导)

(12) 成功 [succeed]

教备而不从者,非人也。其可兴乎!——《国语·楚语上》

(13) 又如:兴时

(14) 派遣;发动 [send;start]

遽兴姜戎。——《左传·僖公三十三年》

不敢兴兵。——《战国策·燕策》

王兴甲兵。——《孟子·梁惠王上》

兴师以与战。——《史记·平原君虞卿列传》

(15) 征发 [collect,recruit]

今者兴发不小,动而无成。——《资治通鉴》

(16) 又如:兴徭(征募役夫);兴积(积聚)

(17) 作 [do]

凡小祭祀则不兴舞。——《周礼》

(18) 又如:兴贩(做买卖);兴词构讼(告状;打官司);兴福(造福);兴舞(起舞);兴树(造成);兴喻(打比方)

(19) 提倡 [encourage]。如:大兴调查研究之风

(20) 方言。许可 [permit]。如:不兴胡说

(21) 宠;惯 [indulge]

都是你兴的他,我只和你算账就完了。——《红楼梦》


⊙ 康熙字典

【未集下】【臼字部】

解釋:— —【唐韻】【韻會】【正韻】??虛陵切,音??。【爾雅·釋言】興,起也。【詩·小雅】夙興夜寐。【禮·中庸】國有道,其言足以興。【註】興,謂起在位也。 又【廣韻】盛也。【詩·小雅】天保定爾,以莫不興。【箋】興,盛也。 又【五音集韻】舉也。【周禮·夏官·大司馬】進賢興功,以作邦國。【註】興,猶舉也。 又動也。【周禮·冬官考工記·弓人】下柎之功,末應將興。【註】興,猶動也。 又【詩·大雅】興迷亂于政。【箋】興,猶尊尚也。 又【周禮·地官·旅師】頒其興積。【註】縣官徵聚物曰興。今云軍興是也。又【司稼】平其興。【註】所徵賦。 又州名。【五音集韻】漢置武都郡,魏立東西州。梁爲興州,因武興山而名。 又縣名。【李顒·涉湖詩】旋經義興境。 又殿名。【張衡·西京賦】龍興含章。【註】龍興,殿名。 又姓。【姓譜】漢濟陰王,謁者興渠。 又【廣韻】【集韻】【韻會】【正韻】??許應切,音嬹。【集韻】象也。 又【韻會】比興。【增韻】興,况意思也。【周禮·春官·大師】敎六詩,曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌。【詩詁】興者,感物而發,如倉庚于飛,熠燿其羽,昔我往矣,楊柳依依之類。 又【正韻】悅也。【禮·學記】不興其藝,不能樂學。【註】興之言喜也。【殷仲文詩】獨有淸秋日,能使高興盡。 又【正韻】許刃切,音釁。【禮·文王世子】旣興器用幣。【釋文】音同釁。 又【韻補】叶火宮切,音凶。【馬融·長笛賦】曲終闋盡,餘弦更興。繁手累發,密櫛??重。重平聲。 又叶虛良切,音香。【徐幹·雜詩】沈隂增憂愁,憂愁爲誰興。念與君相別,乃在天一方。【潘乾??】實天生德,有漢將興。子子孫孫,俾爾熾昌。 又叶丘侵切,音欽。【詩·大雅】殷商之旅,其會如林。矢于牧野,維予侯興。

考證:〔又【掌均】平其興。〕 謹按周禮無掌均之官,所引出地官司稼。掌均謹改司稼。


⊙ 常用词组

兴安

Xīng’ān

[Xingan] 广西壮族自治区北部的县。著名的古代水力工程“灵渠”就在该县,人口31万

兴办

xīngbàn

[initiate;set up] 兴起创办

兴办新式工业

兴兵

xīngbīng

[start war;send an army] 调动军队打仗

兴兵讨伐

兴城

Xīngchéng

[Xingcheng] 辽宁省锦州市所辖的县

兴奋

xīngfèn

(1) [be excited]∶奋起,激动

因好奇心而变得兴奋起来

(2) [sweep off one’s foot]∶ 控制不住自己的感情

狂热的求爱使她极度兴奋

(3) 高兴到极点 [very very happy;be glad very much]

乃大兴奋。——孙文《黄花冈七十二烈士事略·序》

兴奋剂

xīngfènjì

(1) [stimulant;analeptic;excitant;stimulant drug]∶通过直接作用(如兴奋作用)或间接作用(消除抑制性影响)能引起组织(如中枢神经系统)机能活动暂时增加的药剂

(2) [provocative]∶刺激的事物

兴风作浪

xīngfēng-zuòlàng

(1) [stir up trouble;fan the flames of disorder]∶掀起事端,无事生非

可笑那班小人,抓住人家一点差处,便想兴风作浪。——·曾朴《孽海花》

(2) [make wave]∶扰乱正常的做法或常规

兴革

xīnggé

[initiate and abolish] 兴办和革除

锐意兴革。——·张廷玉《明史》

兴工

xīnggōng

[start construction] 动工;开始修建

破土兴工

兴化

xīnghuà

[the name of a theatrical troupe] 戏班的名称

列兴化于东肆。——·侯方域《壮悔堂文集》

兴化部

xīnghuàbù

[the name of a theatrical troupe] 戏班名称

兴化部是日遂凌出华林部。——·侯方域《壮悔堂文集》

兴家立业

xīngjiā-lìyè

[make one’s family prosper and establish a competency] 兴建家庭创立事业

兴建

xīngjiàn

[build;construct] 建设

又兴建了一个化肥厂

兴利除弊

xīnglì-chúbì

[promote what is beneficial and abolish what is harmful] 兴办有利的一面,除去弊端

举先王之政,以兴利除弊,不为生事。——·王安石《答司马谏议书》

兴隆

xīnglóng

[prosperous;brisk;flourishing;thriving] 兴旺昌盛

所以兴隆。——诸葛亮《出师表》

兴起

xīngqǐ

[arise;rise] 因感动而奋起

兴盛

xīngshèng

[prosperous] 繁荣,旺盛

事业兴盛

兴师

xīngshī

[send an army] 兴兵;起兵

兴师问罪

兴师动众

xīngshī-dòngzhòng

[move troops about and stir up the people—drag in many people to do sth.] 兴:发动。原指发兵出征。后泛指发动许多人

夫发号布令,而人乐闻;兴师动众,而人乐战;交兵接刃,而人乐死。——《吴子·励士》

兴师问罪

xīngshī-wènzuì

[send a punitive expedition denounce sb. publicly for his crimes;send a punitive force against] 指发兵声讨。也泛指责问对方

元昊乃改,制衣冠礼乐,下令国中,悉用蕃书、胡礼,自称大夏。朝廷兴师问罪。——·沈括《梦溪笔谈》

兴时

xīngshí

[be in vogue] 一时流行;走红

前儿这位太医是最兴时的了。——《红楼梦》

兴衰

xīngshuāi

[rise and decline] 兴旺和衰败

兴叹

xīngtàn

[heave a sign] 发生感叹

望洋兴叹

兴替

xīngtì

[rise and fall]兴盛衰废

以古为鉴,可知兴替。——《新唐书·魏征传》

兴亡

xīngwáng

[rise and fall (of a nation)] 兴盛与衰亡

兴旺

xīngwàng

[flourishing] 繁荣;欣欣向荣

兴修

xīngxiū

[start construction (on a large project)] 动工修建

兴修铁路

兴许

xīngxǔ

[perhaps;maybe] [方]∶也许,或许

兴学

xīngxué

[establish schools;construct schools] 兴办学校,振兴教育

捐资兴学

兴妖作怪

xīngyāo-zuòguài

[stir up trouble;conjure up a host of demon to make mischief;kick up the devil"s delight] 原指妖魔鬼怪作祟害人或人装神扮鬼。现在则比喻坏人捣乱破坏,挑起事端

叵耐这厮,帝辇之下,辄敢大胆,兴妖作怪。——·冯梦龙《醒世恒言》

兴中会

Xīngzhōnghuì

[Revive China society] 1894年孙中山在檀香山成立的资产阶级革命团体,提出“驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的纲领,1895年设总部于香港,筹划准备武装起义,起义泄露后,孙中山被通辑,流亡国外,1905年在日本东京与华兴会、光复会联合成立“中国同盟会”


⊙ 英文词汇
encourage    maybe    prevail    prosper    rise    start    

亡    废    衰    


⊙ 英文字义
1.to launch; to promote2.to become popular3.an interestxìnɡ1.cheerful; happy; gay; merry2.interest; enthusiasm; eagerness; willingness;flourish;flourish/it is the fashion to/to become popular;interest

⊙ 日文字义
はじめる;おこす;さかんである始 める;起こす;盛 んである ##1. 興る.盛んになる.はやる.2. 盛んにする.3. 興す.始める.創立する.4. 起き上がる.立ち上がる.5. 許す. 興味.興趣.おもしろみ.

⊙ 法文字义
兴动1.prospérer2.être en vogue;être à la mode现在正~这个呢!Cela est très en vogue maintenant.3.entreprendre大~土木entreprendre de grands travaux de construction.兴名inspiration;intérêt;entrain;go?t;plaisir游~avoir du go?t pour faire une excursion.

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

温和英敏,清雅多才,中年劳累,晚年隆昌。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号